• Home
 • Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

 

De Privacy-verklaring kunt u ook downloaden als pdf.


Han van Eijk – praktijk voor non-duale coaching
Groningerstraat 102
3812 EG  Amersfoort
06 – 28 50 51 59
www.hanvaneijkcoaching.nl
info@hanvaneijkcoaching.nl

 

Han van Eijk – praktijk voor non-duale coaching, hierna te noemen Han van Eijk Coaching, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30146650, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Han van Eijk Coaching met uw informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Han van Eijk Coaching persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) opdrachtgevers en klanten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Han van Eijk Coaching;
 3. bezoekers van www.hanvaneijkcoaching.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Han van Eijk Coaching;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Han van Eijk Coaching contact opnemen of van wie Han van Eijk Coaching persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Han van Eijk Coaching verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Han van Eijk Coaching zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website.

 

Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens en bedrijfsnaam. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte.

 

 1. Doeleinden verwerking

Han van Eijk Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website hanvaneijkcoaching.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag.
  Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

 

 1. Rechtsgrond

Han van Eijk Coaching verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van – of met het oog op – het sluiten een opdrachtovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de werkgever e.d.;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Han van Eijk Coaching kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Han van Eijk Coaching persoonsgegevens verwerken. Han van Eijk Coaching sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Han van Eijk Coaching deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dat in het kader van een wettelijke verplichting nodig is. Han van Eijk Coaching deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd.
In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Bewaren van gegevens

Han van Eijk Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Han van Eijk Coaching hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. persoonsgegevens: maximaal 5 jaar na het einde van de opdrachtovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Persoonsgegevens zullen vernietigd worden bij een mobiele papiervernietiger. Gegevens op de computer worden beveiligd met firewalls. Programma’s hiervoor zijn in beheer van een vaste ICT-ondersteuner: Cyber Support te Noord-Scharwoude.

 

 1. Wijzigingen privacyverklaring

Han van Eijk Coaching kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Han van Eijk Coaching (www.hanvaneijkcoaching.nl) gepubliceerd.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Han van Eijk Coaching te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Han van Eijk Coaching door een e-mailbericht te sturen naar info@hanvaneijkcoaching.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Han van Eijk Coaching persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.

 

 

Aldus opgemaakt te Amersfoort, 27 augustus 2018