• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden kunt u ook downloaden als pdf.


Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening

Op alle met Han van Eijk Coaching gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient ‘Han van Eijk Coaching’ telkens gelezen te worden als ‘Han van Eijk – praktijk voor non-duale coaching‘.

1 Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
– Opdrachtnemer: Han van Eijk Coaching.
– Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Han van Eijk Coaching.
– Opdracht: de in het kader van een overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeen­komsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3 Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4 Adviezen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5 Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten en copyrights op door hem gemaakte documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2 Het is Opdrachtgever verboden om van Opdrachtnemer ontvangen trainingsmateriaal noch geheel, noch gedeeltelijk te kopiëren noch aan derden te tonen of ter hand te stellen, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
5.3 Door het volgen van de training wordt Opdrachtgever eigenaar van de in lid 5.1 genoemde zaken en is gerechtigd deze te gebruiken binnen het doel waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proces­kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8 Ontbinding
8.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
8.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
8.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
8.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
8.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

9 Annuleringsregeling
9.1 In geval van annulering door Opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:
a. 2 weken voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de trainingsovereenkomst is vermeld.
b. 1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag zoals in de trainings­overeenkomst is vermeld.
9.2 In geval de opleider van Han van Eijk Coaching niet in staat is de training(en) te geven – bijvoorbeeld door ernstige ziekte of andere vormen van overmacht – zal in beginsel een gastdocent ter vervanging optreden en/of worden de data van trainingsdagen verplaatst.
9.3 Indien er geen vervanger is of data niet verplaatst kunnen worden is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te annuleren. Opdrachtnemer is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen na bekendmaking van deze overmachtssituatie het cursusgeld te restitueren naar evenredigheid van het percentage van niet gegeven trainingsdagen.
9.4 Opdrachtnemer is gerechtigd een training te annuleren indien het aantal deelnemers lager blijkt te zijn dan het in de trainingsinformatie en op de website gestelde minimum aantal.

10 Administratieve verwerking
10.1 Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de training via telefoon, mail of brief worden beantwoord binnen een termijn van 7 werkdagen na datum van ontvangst.
10.2 Indien vragen een langere verwerkingstijd nodig hebben ontvangt vrager binnen 7 werkdagen bericht op welke termijn antwoord verwacht mag worden.

11 Klachten- en beroepsregeling
11.1 In geval van een klacht vindt er een gesprek plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het probleem op te lossen. De klacht wordt altijd binnen 1 week bevestigd en in beginsel binnen vier weken afgedaan. In het geval dat afhandeling binnen die termijn niet haalbaar blijkt te zijn dan wordt klager binnen twee weken na de datum van indienen van de klacht op de hoogte gesteld op welke termijn de afhandeling een feit zal zijn.
11.2 Een klacht zal door Opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.
11.3 Klachten en de wijze van afhandeling worden door Opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

12 Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
12.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
12.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
12.2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
12.2d Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de aanneemsom.

13 Vertrouwelijkheid
Alle informatie van deelnemers, betreffende hun ervaringen, achtergronden en werkomgeving is vertrouwelijk en geheim en wordt op geen enkele wijze aan derden gedeeld, zowel niet tijdens de trainingen als daarna. Deze bepaling is van toepassing op de eigenaar van Han van Eijk Coaching alsmede eventuele gastdocenten. De laatste is verplicht hierover een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen.

14 Toepasselijk recht
14.1 Het Nederlands recht is van toepassing.